A enerxía fotovoltaica é unha enerxía renovable que favorece a redución de emisións de CO2, o autoabastecemento e a seguridade da subministración a prezos competitivos.

O Instituto Enerxético de Galicia (Inega) establece un sistema de subvencións para apoiar proxectos de enerxía fotovoltaica promovidos por:

  • entidades locais de Galicia -e entidades dela dependentes-
  • entidades sen ánimo de lucro
  • empresas e autónomos

ISENER foi seleccionada como entidade colaboradora que participarán na xestión das axudas desta convocatória. As entidades colaboradoras adheridas serán as encargadas de tramitar o procedemento electrónicamente (presentar a solicitude e a documentación xustificativa da actuación) dende o 23 de setembro de 2020 ata o 1 de decembro de 2020 (incluído).

A intensidade máxima da axuda, segundo o tipo de beneficiario será:

A cantidade máxima da axuda será de 40.000 € para empresas e entidades locais e de 25.000 € para entidades sen ánimo de lucro.

Desde ISENER poñemonos á sua disposición para tramitar a sua solicitude. Contacta e informámoste!